Disclaimer betreft digitale bestanden.

Alle digitale bestanden en gegevens op bijgaande bestanden blijven, conform de auteurswet 1912 c.q. artikel 46 van de DNR 2011 eigendom van TPAHG architecten BV.

Eveneens behouden wij hierover, conform de auteurswet 1912 c.q. artikel 46, lid 1 van de DNR2005 de volledige auteursrechten. De bestanden en gegevens zijn bedoeld als onderlegger, waaraan informatie kan worden toegevoegd. Het is dan ook niet toegestaan deze bestanden, zoals door ons verstrekt, op enigerlei wijze te vermenigvuldigen, hergebruiken of manipuleren.

De bestanden mogen evenmin op enige wijze aan derden worden verstrekt of na beëindiging van het project in uw bezit blijven. Bestanden en/ of gegevens waarin door uw toedoen (of door toedoen van derden) een verandering of toevoeging heeft plaatsgevonden (binnen de grenzen van het auteursrecht) moeten worden voorzien van een opschrift waaraan dit herkenbaar is en waarin uw bedrijf of instelling vermeld wordt.

Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken met uitdrukkelijke toestemming van TPAHG architecten BV.

Indien wij door het niet nakomen van de hierboven genoemde voorwaarden schade zullen lijden, in welke zin dan ook, zullen wij u hiervoor aansprakelijk houden. Door acceptatie van deze digitale bestanden en gegevens vrijwaart u TPAHG architecten BV voor alle, door derden c.a. geleden schade en claims ter zake, voortvloeiende uit het gebruik van genoemde bestanden en gegevens door u of derden.

Door aanvaarding van de door ons verstrekte computerbestanden, gaat u akkoord met bovengenoemde voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat verzoeken wij u de computerbestanden per ommegaande aan ons terug te zenden.